Exro Announces Graduation to the Toronto Stock Exchange